Säännöt

TALLKLIPPAN-SÄÄNNÖT

1. Espoon Merenkävijät ry:n omistama retkisaari Tallklippan Kirkkonummen saaristossa on tarkoitettu seuran jäsenten käyttöön. Oikeus nousta maihin, käyttää rakennuksia ja satamalaitteita, on ainoastaan seuran jäsenellä sekä hänen henkilökohtaisilla vieraillaan, joiden toiminnasta hän kantaa täyden vastuun. Vieraita voi tuoda vain oman veneen miehistönä. Vierasveneiden kiinnittyminen sallitaan ainoastaan saarenvaihtosopimuksen ja saaritapahtuman yhteydessä.

2. Vene on kiinnitettävä hyvän merimiestavan mukaan ja sen nimen on oltava selvästi laiturilta luettavissa. Jos vene ei ole EMK:n rekisterissä, tulee EMK:n jäsenyys osoittaa veneenomistajan viirillä.

3. Hyvän yhteishengen merkeissä autetaan seuratovereita saapumis- ja lähtömanöövereissä. Heti maihin noustua tulee veneen ja miehistön nimet merkitä grillikatoksessa olevaan käyntivihkoon. Saunomismerkinnät tehdään omaan vihkoonsa.

4. Saarella liputetaan liputussääntöjen mukaan ja kun saarella ei ole ketään on lipputangossa viiri. Ensiksi saapuva hoitaa lipunnoston ja viimeksi saaresta poistuja laskee lipun ja nostaa viirin lipputankoon. Yövyttäessä on muistettava illan ja aamun lipunlaskut ja –nostot. Jos kukaan ei ole ehtinyt ennen se on sinun tehtäväsi. Lipun säilytyspaikka on postilaatikko läheisen männyn kyljessä.

5. Moottoria, radioita ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten, etteivät ne häiritse toisia venekuntia tai ympäristöä. Vaikka on tarkoitus, että illanistujaiset ovat rattoisia, on muistettava yörauhan säilyminen.

6. Jokaisen vierailijan tulee suojella seuran omaisuutta sekä noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä. Jätteiden vienti saareen tai upottaminen veteen sekä veneen wc:n tyhjentäminen satama-alueella tai saaren käymälään on kielletty.

7. Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Saareen tuodut kotieläimet on aina pidettävä kytkettynä ja on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa tai häiriötä luonnolle eikä muille saarella oleskeleville.

8. Saari on seuran jäsenten yhteinen kokoontumispaikka ja se on jokaisen jäsenen käytettävissä saapumisajankohdasta riippumatta. Telttailu sekä yöpyminen muualla kuin veneissä on kielletty. Saunan osalta on noudatettava voimassa olevia saunasääntöjä. Erityisesti on muistettava, että löylyvetenä saa käyttää vain makeaa vettä. Vierasmiehistön saunomisaika on sisällytettävä jäsenen omaan max. tunnin mittaiseen perhesauna- tai yhteissaunavuoroon. Juhannus-, talkoo- ja muiden erityistilaisuuksien saunavuorot ovat normaalista poikkeavat ja määrätään erikseen kunkin tilaisuuden yhteydessä. Saunan edustan rantakalliot ja uimaportaat ovat rauhoitettu kylpijöiden käyttöön.

9. Tulen teko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuessaan saarelta on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa ja grillissä on varmasti sammunut.

10. Tallklippaniin kuuluvalla vesialueella, satama-aluetta ja uimapaikkoja lukuun ottamatta, saa henkilö, jolla näiden sääntöjen 1 §:n mukaan on oikeus liikkua saarella, onkia, pilkkiä, uistella tai harjoittaa heittokalastusta sekä laskea verkkoja. Pyydykset on merkittävä asianmukaisin merkein. Kalastuksessa on noudatettava, mitä yleisesti kalastusta koskevissa laeissa ja asetuksissa on säädetty.  Sekä maa- että vesialueella on kaikenlainen metsästys samoin kuin ampuma-aseiden ja niihin verrattavissa olevien esineiden käyttö ehdottomasti kielletty.

11. Seura ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua poijujen tai muiden satamalaitteiden puutteellisuuksista, siirtymisistä tai niiden pettäessä. Mikäli poijun havaitaan siirtyneen, rikkoutuneen tai muiden satamalaitteiden tai rakennelmien vahingoittuneen, on havainnosta viipymättä ilmoitettava saari-isännälle.

12. Kun jäsen toteaa saaren sääntöjä tai määräyksiä rikottavan, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta tai rikkomus on vakava, on asiasta ilmoitettava seuran toimihenkilöille.

13. Näiden sääntöjen lisäksi voi hallitus tai saari-isäntä asettaa tarvittaessa erityismääräyksiä.

14. Muistutettakoon lopuksi, että Tallklippanilla ei ole henkilökuntaa, joten jokaisen kävijän oikeutena ja velvollisuutena on hoitaa tarvittavat tehtävät kuten liputukset, saunapuiden pilkkomiset, vedenkannot, käymälän tyhjennykset sekä muut yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä palvelevat askareet.

Hallitus 13.6.2011