EMK:n säännöt

EMK:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Espoon Merenkävijät ry ja sen ruotsinkielinen nimi on Esbo Marinklubb rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on herättää, edistää ja tukea purjehdus- ja veneilyharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää jäsentensä merenkulkutaitoja ja ylläpitää hallinnoimiaan yhdistyksen toimintaa tukevia satamia. Yhdistys voi järjestää kilpailuja,
yhteispurjehduksia, nuorisovalmennusta ja muita jäsentilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan liittymismaksun ja vuosimaksun.
Yhdistyksen jäseniä ovat kunniajäsenet, vakinaiset jäsenet, vuosijäsenet, yhteistyöjäsenet, puolisojäsenet, nuorisojäsenet, juniorijäsenet ja yhteisöjäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Juniorijäseniä ovat alle 19-vuotiaat jäsenet sen kalenterivuoden alkuun asti, jona he täyttävät 19 vuotta, jolloin juniorijäsen siirtyy nuorisojäseneksi.
Nuorisojäseniä ovat alle 26-vuotiaat jäsenet sen kalenterivuoden alkuun asti, jona he täyttävät 26 vuotta, jolloin nuorisojäsen voi siirtyä vuosijäseneksi. Mikäli nuorisojäsenyys on kestänyt alle kolme vuotta, on vuosijäseneksi siirtyvän nuorisojäsenen suoritettava sillä hetkellä voimassa oleva vuosi- ja nuorisojäsenen liittymismaksun erotus.
Puolisojäseneksi voivat liittyä vuosijäsenten kanssa samassa taloudessa asuvat avio- tai avopuolisot.

Vuosijäsen, puolisojäsen, nuorisojäsen ja yhteisöjäsen suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman liittymis- ja vuosimaksun. Juniorijäsen suorittaa yhdistykselle vain syyskokouksen vahvistaman vuosimaksun. Puolisojäsen ja nuorisojäsenen vuosimaksu saa olla korkeintaan puolet vuosijäsenen maksusta ja juniorijäsenen vuosimaksu korkeintaan neljäsosa vuosijäsenen maksusta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä henkilön, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Kunniajäsen ei ole velvoitettu suorittamaan liittymis- ja vuosimaksuja.

Hallitus voi kutsua vakinaiseksi jäseneksi jäsenen, joka on pitkäaikaisesti ansioitunut normaalin vapaaehtoistoiminnan merkittävästi ylittävällä toiminnalla. Vakinaisia jäseniä voidaan kutsua enintään kaksi vuodessa. Vakinainen jäsen ei ole velvoitettu suorittamaan vuosimaksua.
Hallitus voi kutsua yhteistyöjäseneksi henkilön, joka sitoutuu toimimaan hallituksen määrittämässä tehtävässä aktiivisesti yhdistyksen hyväksi. Yhteistyöjäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen venepaikkaan. Yhteistyöjäseneltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeushenkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla syyskokouksen vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut, jotka ovat vähintään vuosijäsenen maksut kaksinkertaisina.

Hallitus voi sille esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa määräajaksi vuosimaksun maksamisesta sellaisen vähintään kolme vuotta jäsenenä olleen henkilön, joka ei voi osallistua yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksestä jäsenen, joka ei toukokuun alkuun mennessä ole suorittanut erääntyneitä maksujaan. Hallituksella on oikeus määräajaksi tai ainiaaksi erottaa yhdistyksestä jäsen yhdistyksen sääntöjen tai määräysten tai hyvien tapojen rikkomisen vuoksi. Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä.

5. Hallitus
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jossa on kahdeksan(8) jäsentä: puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) ja kuusi (6) muuta hallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, jonka jälkeen uusi hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi (2) täydeksi peräkkäiseksi toimintakaudeksi, paitsi jos jäsen valitaan seuraavaksi puheenjohtajaksi; tässä tapauksessa hänet voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi (2) täydeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken 2-vuotisen toimikautensa, valitaan syyskokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi ajaksi. Hallituksen jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Mikäli erovuorossa on alle tai yli neljä (4) jäsentä, valitaan erovuorossa olevat arvalla syyskokouksessa.

Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7. Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
Yhdistykselle tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa erilliset kirjalliset tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse hallituksen tiedossa olevaan osoitteeseen.

Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä  hallituksen päätöksellä ja määrittelemällä tavalla. 

Kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä edellyttää ilmoittautumista etukäteen hallituksen ohjeiden mukaisesti.  

10. Yhdistyksen kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään viisi vuorokautta ennen hallituksen kokousta, jossa päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunnia-, vakinaisella, vuosi-, yhteistyö-, puoliso-, nuoriso- ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Etäyhteydellä tai paikan päällä järjestetty sähköinen äänestys katsotaan suljetuksi lippuäänestykseksi.  

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomukset;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; ja
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.kokouksen avaus; 

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruus;  

6.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle; 

7.valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varamiehet; ja

8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.