EMK:n säännöt

EMK:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Espoon Merenkävijät ry ja sen ruotsinkielinen nimi on Esbo Marinklubb rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea purjehdus- ja veneilyharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää jäsentensä merenkulkutaitoja ja ylläpitää jäsenten käyttöön tarkoitettuja satamia. Yhdistys voi järjestää kilpailuja, yhteispurjehduksia, nuorisovalmennusta ja muita jäsen- tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan liittymismaksun ja vuosimaksun.
Yhdistyksen jäseniä ovat kunniajäsenet, vakinaiset jäsenet, vuosijäsenet, yhteistyöjäsenet, puolisojäsenet, nuorisojäsenet, juniorijäsenet ja yhteisöjäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Juniorijäseniä ovat alle 19-vuotiaat jäsenet sen kalenterivuoden alkuun asti, jona he täyttävät 19 vuotta, jolloin juniorijäsen siirtyy nuorisojäseneksi.
Nuorisojäseniä ovat alle 26-vuotiaat jäsenet sen kalenterivuoden alkuun asti, jona he täyttävät 26 vuotta, jolloin nuorisojäsen voi siirtyä vuosijäseneksi. Mikäli nuorisojäsenyys on kestänyt alle kolme vuotta, on vuosijäseneksi siirtyvän nuorisojäsenen suoritettava sillä hetkellä voimassa oleva vuosi- ja nuorisojäsenen liittymismaksun erotus.
Puolisojäseneksi voivat liittyä vuosijäsenten kanssa samassa taloudessa asuvat avio- tai avopuolisot.

Vuosijäsen, puolisojäsen, nuorisojäsen ja yhteisöjäsen suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman liittymis- ja vuosimaksun. Juniorijäsen suorittaa yhdistykselle vain syyskokouksen vahvistaman vuosimaksun. Puolisojäsen ja nuorisojäsenen vuosimaksu saa olla korkeintaan puolet vuosijäsenen maksusta ja juniorijäsenen vuosimaksu korkeintaan neljäsosa vuosijäsenen maksusta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä henkilön, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Kunniajäsen ei ole velvoitettu suorittamaan liittymis- ja vuosimaksuja.

Hallitus voi kutsua vakinaiseksi jäseneksi jäsenen, joka on pitkäaikaisesti ansioitunut normaalin vapaaehtoistoiminnan merkittävästi ylittävällä toiminnalla. Vakinaisia jäseniä voidaan kutsua enintään kaksi vuodessa. Vakinainen jäsen ei ole velvoitettu suorittamaan vuosimaksua.
Hallitus voi kutsua yhteistyöjäseneksi henkilön, joka sitoutuu toimimaan hallituksen määrittämässä tehtävässä aktiivisesti yhdistyksen hyväksi. Yhteistyöjäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen venepaikkaan. Yhteistyöjäseneltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeushenkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla syyskokouksen vahvistamat liittymis- ja vuosimaksut, jotka ovat vähintään vuosijäsenen maksut kaksinkertaisina.

Hallitus voi sille esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella vapauttaa määräajaksi vuosimaksun maksamisesta sellaisen vähintään kolme vuotta jäsenenä olleen henkilön, joka ei voi osallistua yhdistyksen toimintaan.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet maksut, myös siltä vuodelta, jonka aikana hän on eroilmoituksensa tehnyt.
Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksestä jäsenen, joka ei toukokuun alkuun mennessä ole suorittanut erääntyneitä maksujaan. Hallituksella on oikeus määräajaksi tai ainiaaksi erottaa yhdistyksestä jäsen yhdistyksen sääntöjen tai määräysten tai hyvien tapojen rikkomisen vuoksi. Erotetulle on ilmoitettava erottamispäätöksestä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä. Erotetulla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamis- päätöksestä tiedon saatuaan vedota kirjallisesti yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa vaaditaan päätöksen tekoon vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) ja kuusi jäsentä.
Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan välittömästi valita uudelle kaksivuotiskaudelle yhden kerran.

Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7. Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
Yhdistykselle tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa erilliset kirjalliset tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse hallituksen tiedossa olevaan osoitteeseen, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään viisi vuorokautta ennen hallituksen kokousta, jossa päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunnia-, vakinaisella, vuosi-, yhteistyö-, puoliso-, nuoriso- ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
tarkastuskertomukset;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille; ja
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruus; 
6.valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle; 7. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varamiehet; ja 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.