Mastovaja ja varastokoppisäännöt

ESPOON MERENKÄVIJÄT RY

EMK:n hallitus on vahvistanut seuraavat säännöt koskemaan EMK:n mastovajan ja
rantavarastojen käyttöä:
1. EMK:n jäsen, jolla on EMK:n venerekisterissä rekisteröity vene, on oikeutettu
hakemaan mastovajan ja rantavaraston vuokraoikeutta. Varastotilaa saa
vuodeksi kerrallaan vuokrata EMK:n jäsen, jolla on laituripaikka
Haukilahdessa. Henkilö, joka lakkaa olemasta EMK:n jäsen taikka joka
lakkaa olemasta EMK:n venerekisteriin rekisteröidyn veneen omistaja,
menettää hänelle myönnetyn vuokraoikeuden, kuitenkin niin, että EMK:n
jäsen, jolle on myönnetty mastovajan tai rantavaraston vuokraoikeus, mutta
joka on veneenvaihdon yhteydessä ilman EMK:n venerekisteriin rekisteröityä
venettä enintään yhden vuoden ajan, säilyttää mainitun oikeutensa.
Varastotilan vuokraaja sitoutuu osallistumaan EMK:n kiinteistöjen
huoltotalkoisiin.

2. Vapaat mastovajapaikat vuokrataan kirjallisen hakemuksen perusteella
(laituripaikkahakemuksessa on oma kohta tätä varten). Mikäli vapaita
paikkoja ei ole kaikille uusille hakijoille, paikat jaetaan hakijoille jäseneksi
liittymisjärjestyksessä. Vapaiden paikkojen jako tapahtuu satamatoimikunnan
määrittelemänä ajankohtana syksyllä ennen talvisäilytyskauden alkamista.

3. Vapaat rantavarastot vuokrataan EMK:n sihteerin ylläpitämän pysyvän
jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Vapautuvat varastokopit jaetaan
siten, että koppia kohden tulee kaksi vuokraajaa.
Jonotuslistaan
ilmoittaudutaan kirjallisesti.

4. EMK:n jäsenen, jolle on annettu mastovajapaikan tai rantavarastopaikan
vuokraoikeus, tulee maksaa EMK:lle paikasta vahvistettu vuosivuokra.
Vuokralainen uusii mastovajapaikan ja rantavarastopaikan vuokraoikeutensa
vuosittain maksamalla kyseisen paikan vuokralaskun eräpäivään mennessä.

5. Mastovajan ovi on lukittu EMK:n asentamalla lukolla, johon sopii
Tallklippanin saunan avain, joka useimmilla mastovajan käyttäjillä on jo
hallussaan. Avaimia saa 30 €:n panttia vastaan toimistolta. Rantavarastopaikka
lukitaan EMK:n asentamalla lukolla, johon vuokralainen saa oman avaimen.
Jos vuokralainen turvallisuuden lisäämiseksi asettaa oveen oman riippulukon,
on sen vara-avain varaston numerolla varustettuna annettava sihteerille
toimistossa säilytettäväksi. Kiinteistönhoitajilla on aina oltava huolto- ja
korjaustöiden vuoksi mahdollisuus päästä kaikkiin rakennuksien tiloihin.
EMK:n toimihenkilöillä on oikeus tarvittaessa avata vuokralaisen hallinnassa
olevan rantavarastopaikan lukko yleisavaimella.

6. Henkilön, joka on päättänyt luopua mastovajapaikastaan tai
rantavarastopaikastaan, tulee informoida asiasta EMK:n sihteeriä.

7. Satamamestarilla on oikeus tarvittaessa järjestellä mastovajapaikkoja mastojen
pituuksien mukaan. Vuokralaiset saavat säilyttää mastovajassa ainoastaan
mastoja. Kaikki tilaa vievät maston ulokkeet, kuten saalingit ja antennit, on,
milloin kohtuullisin vaivoin mahdollista, irroitettava mastoista ja vietävä
muualle tai kiinnitettävä mastoihin varastoinnin ajaksi tilaa säästävällä tavalla.
Maston ovenpuoleiseen päähän on kiinnitettävä lappu, josta selviää veneen
nimi sekä omistajan nimi ja puhelinnumero. Vuokralaisten tulee tyhjentää
mastovajapaikkansa vuosittain kesäkuun 15 päivään mennessä. Tämän
jälkeen EMK:n toimihenkilöillä on oikeus tyhjentää mastovaja sinne jätetyistä
tavaroista ja jättää ne mastovajan ulkopuolelle. Mastoja ei saa siirrellä ilman
omistajan tai EMK:n toimihenkilöiden lupaa. Mastoja saa tuoda säilytykseen
1. syyskuuta alkaen.

8. Rantavarastot, jotka ovat EMK:n palovakuutussopimuksen alaisia, on
tarkoitettu ainoastaan sellaisten veneilyvarusteiden säilyttämiseen, jotka eivät
ole ristiriidassa mainitun palovakuutussopimuksen kanssa. Mm. bensiiniä ja
muita palavia nesteitä tai kaasuja sisältäviä koneita ja astioita samoin kuin
räjähtäviä aineita, kuten soihtuja ja raketteja, ei saa säilyttää rantavarastoissa.
Kulloinkin voimassa oleva palovakuutussopimus on nähtävissä EMK:n
toimistossa. Varastoissa ei saa myöskään säilyttää veneilyyn kuulumatonta
tavaraa kuten esimerkiksi auton renkaita, työkoneita, rakennustarvikkeita tms.
Mikäli vuokraaja ei täytä vuokrausehtoja, voi seura irtisanoa
vuokrasopimuksen.

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2014 ja sovelletaan 1.6.2014
alkavasta vuokrakaudesta kaikkiin varastovuokrasopimuksiin.
Hallitus 11.11.2013