Laituripaikkojen vuokraussäännöt

1 Jäsenen oikeus laituripaikkaan

1.1 EMK:n kunnia-, vuosi-, nuoriso- ja juniorijäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on oikeus saada EMK:n venerekisterissä olevalle tai siihen merkittävälle veneelle vuokrattavana oleva laituripaikka. Ollakseen oikeutettu laituripaikkaan nuoriso- ja juniorijäsenen on kuitenkin maksettava vuosijäsenen jäsenmaksu. Yhteisomistuksessa olevan veneen omistajien on kaikkien oltava EMK:n jäseniä.

1.2 Laituripaikan saaneella jäsenellä, joka on täyttänyt vuokraajan velvollisuudet, on jatkuvasti oikeus johonkin seuran osoittamaan laituripaikkaan.

2 Vuokraajan velvollisuudet ja oikeudet

2.1 Vuokraajan on

 • katsastettava veneensä kesäkuun loppuun mennessä
 • maksettava laituripaikasta yhdistyksen ilmoittamaan eräpäivään mennessä
 • maksettava EMK:n jäsenmaksu sääntöjen mukaisesti 1.5. mennessä
 • hoidettava sataman ja talvisäilytysalueen vartiointijärjestelmän mukainen vartiointivuoro
 • huolehdittava siitä, että hänen veneensä on vakuutettu
 • kiinnitettävä vene huolellisesti ja noudatettava kiinnityksestä erikseen annettavia ohjeita
 • sidottava nostimet ja muu köysistö niin, että ne eivät hakkaa aiheuttaen häiritsevää ääntä
 • noudatettava satama-alueella 10 km/h nopeusrajoitusta ja tarvittaessa käytettävä tätä pienempää nopeutta, jos veneen aallonmuodostus sitä edellyttää
 • toimitettava tuottamansa jätteet lajiteltuina kullekin jätelajille osoitettuihin astioihin sekä osaltaan huolehdittava sataman ja vesialueen puhtaudesta
 • huolehdittava laiturin vesihanojen sulkemisesta käytön jälkeen tai niiden ollessa muutoin auki
 • noudatettava EMK:n satamatoiminnalle ja talvisäilytykselle asettamia muita määräyksiä.
 • ilmoitettava kirjallisesti satamamestarille, mikäli muuttuneista olosuhteista johtuen jonkin velvollisuuden suorittaminen vaatii poikkeusjärjestelyjä.

2.2 Kaikenlaisen tavaran, myös jollien, säilyttäminen laitureilla on kiellettyä.

2.3 Sähkö on laituripaikan vuokraajan käytettävissä veneen korjaus- ja huoltotöihin. Sähköä ei saa käyttää veneen lämmittämiseen. Sähköä saa käyttää vain valvotusti. Valvomattomassa käytössä olevat johdot poistetaan kaupungin toimesta.

2.4 Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa laituripaikkaa suoraan toiselle. Jos vuokraaja ei tuo venettään vuokraamalleen laituripaikalle veneilykaudeksi tai suureksi osaksi sitä, EMK:n hallituksella on oikeus vuokrata paikka tilapäisesti seuraavalle laituripaikkajonossa olevalle. Vuokraajan on ilmoitettava tyhjäksi jäävästä paikasta heti satamamestarille. EMK hoitaa maksujen veloituksen ja hyvityksen asianomaisille.

2.5 EMK ei vastaa veneille sattuneista vahingoista satamassa eikä talvisäilytysalueella.

2.6 Veneen nimi ja rekisterinumero on oltava luettavissa laiturilta, johon vene on kiinnitetty.

3 Laituripaikkojen jako

3.1 Laituripaikat jaetaan joka veneilykaudeksi erikseen. Paikan vuokrauksesta päättää EMK:n hallitus siten, että vapautuvat paikat jaetaan paikan koko huomioon ottaen jäseneksi liittymisajan mukaisessa järjestyksessä. Jos kaikille samaan aikaan jäseneksi liittyneille venepaikkaa haluaville ei ole vuokrattavana riittävästi sopivan kokoisia laituripaikkoja, EMK:n hallitus jakaa paikat heidän kesken arpomalla.

3.2 Laituripaikkaa haluava jäsen tekee hallitukselle osoitetun hakemuksen ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Entinen vuokraaja varmistaa paikkansa maksamalla laituripaikkamaksun ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jos maksua ei ole suoritettu, paikka vapautuu annettavaksi uudelle hakijalle.

3.3 Vuokrattavan laituripaikan sijainnin vahvistaa EMK:n hallitus, jolla on oikeus satamamestarin esityksestä muuttaa veneen paikkaa satamassa, jos se on veneen koon tai muun vastaavan syyn vuoksi tarkoituksenmukaista. Satamajärjestelyjen tai huoltotöiden vuoksi satamamestarilla on tarvittaessa oikeus tilapäisesti siirtää venettä ja sijoittaa se johonkin tyhjänä olevaan paikkaan.

4 Talvisäilytys

4.1 Laituripaikkaan sisältyy eri maksua vastaan oikeus veneen talvisäilytykseen Espoon kaupungin siihen tarkoitukseen varaamalla alueella, josta EMK sopii erikseen Espoon kaupungin kanssa. Telakointi alkaa 15.9 kuitenkin viimeistään sataman jäätyessä ja päättyy 10.6. Vuokraaja on velvollinen poistamaan telakointitarvikkeet välittömästi telakoinnin päätyttyä.

4.2 Veneiden säilyttäminen talvisäilytysalueella tai muualla sataman maa-alueella on telakointiajan ulkopuolella ilman eri lupaa kiellettyä. Kilpailutoiminnassa käytettäviä veneitä voidaan kuitenkin säilyttää veneen kotisatamassa niille satamamestarin osoittamilla alueilla.

5 Velvollisuuksien laiminlyönti

EMK:n hallituksella on oikeus päättää, että sellainen laituripaikan vuokraaja, joka ei täytä tämän vuokraussäännön mukaisia velvollisuuksiaan, voi menettää laituripaikkansa kesken veneilykaudenkin eikä seuraavana vuonna saa vuokrata paikkaa. Tällöin laituripaikkavuokrasta palautetaan korkeintaan se osuus, joka voidaan laskuttaa mahdolliselta uudelta kyseisen laituripaikan vuokraajalta.

6 Laituripaikasta luopuminen

Laituripaikan vuokraaja voi luopua laituripaikastaan koska tahansa. Tällöin kuluvan veneilykauden vuokrasta palautetaan vuokraajalle vain se osa, joka voidaan laskuttaa mahdolliselta uudelta kyseisen laituripaikan vuokraajalta.

Täydennysmääräys

”Jokaiselle EMK:n venerekisteriin merkityn veneen omistajalle, jolle oli edellisenä vuonna osoitettu laituripaikka EMK:n Haukilahden satamassa, lähetetään vuoden alussa lasku laituripaikka-maksun suorittamiseksi seuraavaa kautta varten.  Edellyttäen, että hän maksaa laituripaikkamaksun eräpäivään mennessä, hän saa oikeuden pitää EMK:n venerekisterissä olevaa venettään ko. laituripaikalla kesäkuun loppuun saakka.  Mikäli ko. venettä ei ole heinäkuun 1 päivään mennessä katsastettu, henkilö menettää oikeuden kyseiseen laituripaikkaan sen vuoden heinäkuun 1 päivästä lukien ja hänen on välittömästi poistettava veneensä mainitusta laituripaikasta.  Mikäli laituripaikkamaksu on ajallaan suoritettu ja kyseinen vene on asianmukaisesti hyväksytty katsastetuksi, hän on oikeutettu käyttämään kyseistä laituripaikkaa sen vuoden veneilykauden loppuun saakka.”

Espoossa 14.1.2008 

Hallitus

Täydennysmääräys 2

”Paikanhaltijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Ikäraja on sama kuin veneen kuljettamisen oikeus. Erityisistä syistä hallitus voi antaa luvan poiketa määräyksestä. Vieraan veneen kiinnittyminen ei ole sallittua EMK:n laiturille jäsenen toimesta. Erityisistä syistä hallitus voi antaa luvan poiketa määräyksestä.”

Espoossa 8.11.2010

Hallitus